Nota prawna

Zawartość niniejszej strony (koncept i organizacja danych, tekst, i grafika) jest chroniona prawem autorskim (© Instytut Dermatologii sp. z o. o.). Znaki ID, ID Instytut Dermatologii, oraz Dobre dla skóry są znakami zastrzeżonymi w Urzędzie Patentowym RP i/lub Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM) Unii Europejskiej. Używanie powyższych znaków oraz treści zawartych w niniejszym serwisie bez pisemnej zgody właściciela jest zabronione i będzie zwalczane z całą surowością prawa cywilnego i karnego. W rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, autorem treści zawartych w niniejszym portalu jest Instytut Dermatologii sp. z o. o.

Twórcy niniejszego serwisu dołożyli wszelkich starań, aby opublikowane informacje były rzetelne i zgodne z stanem wiedzy aktualnym w chwili przygotowywania poszczególnych informacji. Jednak codziennie dokonywane są nowe obserwacje medyczne, odkrycia naukowe, a regulacje prawne ulegają zmianom. Dlatego twórcy wykluczają wszelką odpowiedzialność z tytułu ewentualnych szkód, które mogłyby bezpośrednio lub pośrednio wyniknąć z zastosowania informacji zamieszczonych w niniejszym serwisie.